Laisvos darbo vietos


Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis“  2018 m. vasario 21 d. skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo pedagogo pareigoms užimti.

Adresas: Jaunystės g. 15, Rokiškis LT-42152

Pareigybės lygis:  A.
Pareigybė: ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.
Darbo krūvis – 1 pareigybė.
Darbo sutartis – neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

-turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį neuniversitetinį pedagoginį išsilavinimą, ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo kvalifikaciją;
-atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus;
-gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu bei raštu;
-būti įgijus kompetencijas numatytas mokytojų kompiuterinio raštingumo programų reikalavimuose;
-būti pareigingu, darbščiu, kūrybišku, iniciatyviu, gebėti dirbti komandoje, pasižymėti nepriekaištinga asmenine ir profesine reputacija;
-turėti bendravimo įgūdžius su skirtingo amžiaus vaikais ir tėvais.

Darbo pobūdis: organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą – planuoja grupės ugdomąją veiklą, kuria grupės ugdomąją aplinką, parenka priemones, pedagoginės veiklos metodus ir formas, sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoja tėvus (globėjus), dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose, kaupia dalykines, pedagogines, psichologines žinias, plečia kultūrinį akiratį, tobulina kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuojasi. 

Pareiginio atlyginimo dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Darbo pradžia – 2018 m. kovo 12 d.

Pretendentų atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Pretendentai atitinkantys reikalavimus kviečiami į pokalbį. Pranešimai apie dalyvavimą atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu.

Pretendentai iki nurodyto termino privalo pateikti šiuos dokumentus:

-prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
-asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
-išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
-gyvenimo aprašymą;
-ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

-
buvusios darbovietės rekomendaciją (pageidautina);
-pažymą dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 57ˡ straipsnio 4 dalį (švietimo įstaiga atitinka Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 57ˡ straipsnio 1 dalį).


Dokumentai priimami kasdien darbo dienomis  nuo 8.00 iki 16.30 val.
Dokumentų priėmimo pradžia 2018 m. vasario 21 d.,  pabaiga – 2018 m. kovo 7 d.  Dokumentai pateikiami asmeniškai arba elektroniniu paštu
rokvarpelis@gmail.com   į Rokiškio lopšelį-darželį „Varpelis“. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.
Informacija teikiama tel.: 8 458 52229.