Teisinė informacijaNACIONALINIAI, IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS, TEISĖS AKTAI

 

Mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodinės rekomendacijos
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
Vaiko Teisių konvencija
Vaiko gerovės valstybės politikos konsepcija
Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos ateities vizija „LIETUVA 2050“
Lietuvos higienos norma HN75:2016 "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai"

Įsakymas dėl LR Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos raikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos apsaugos reikalavimaiˮ patvirtinimoˮ pakeitimo
Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas
Privalomojo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas
Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas
Reikalavimai mokytojo kvalifikacijai
Pavyzdinis auklėtojo pareigybės aprašymas
Pavyzdinis priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareiginis aprašas
Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimojoje atpažinimo ir veiksmų, įtariant galimą smurtą artimoje aplinkoje

LR švietimo ir mokslo ministro, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo
LR socialinės apsaugos ir darbo ministro, LR sveikatos apsaugos ministro, LR švietimo ir mokslo ministro, LR vidaus reikalų ministro įsakymas Dėl savivaldybės bendro darbo su šeimomis organizavimo ir koordinavimo rekomendacijų patvirtinimo
Rekomendacijų priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Patirčių erdvės“ rinkinys
Metodinės medžiagos rinkinys ikimokyklinio ugdymo pedagogams ,,ŽAISMĖ IR ATRADIMAI“